Algemeen

Tiehuis Zakelijk Advies is zich bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en nemen uw privacy dan ook zeer serieus. Gegevens die wij verzamelen gebruiken we om u van dienst te kunnen zijn. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens er verzameld worden en hoe wij hiermee omgaan. De privacyverklaring wordt soms door bijvoorbeeld wetswijzigingen gewijzigd. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen op de website. Als u vragen hebt over deze  privacy verklaring kunt u contact opnemen via mail, telefoon of per post:

Patrick Tiehuis
patrick@tiehuisza.nl
06-25311918
7534 LM te Enschede
Kvk nummer: 90013328

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden

 • Om een relatie met u aan te kunnen gaan;
 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomsten en opdrachten;
 • Uitwerken en uitvoeren van uw financieringsaanvraag en andere financiële vraagstukken waarvoor Tiehuis Zakelijk Advies met u een (mondelinge) overeenkomst heeft afgesloten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
 • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Tiehuis Zakelijk Advies
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 • Om overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waar wij mee samenwerken aan te gaan en uit te voeren;
 • Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden;
 • Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Tiehuis Zakelijk Advies;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;

Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’);
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen

 • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht;
 • Adres en woonplaats;
 • Emailadres en telefoonnummer;
 • Geboortedata van de klant en diens gezin;
 • Uw burgerservicenummer (BSN) en kopie van het identiteitsbewijs (alleen als wij daartoe een wettelijke plicht hebben);
 • Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van u als klant;

Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens van u nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke plicht, zoals bijvoorbeeld op grond van de Wet identificatieplicht bij financiële dienstverlening en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In aanvulling op de door u verstrekte persoonsgegevens kunnen wij gegevens opvragen bij andere bronnen, zoals uw website, openbare registers (denk aan het Handelsregister en het kadaster), een betrokken adviseur in verband met de overeenkomst waarin u één van de partijen bent of in verband met het uitvoeren van een opdracht waarvan u één van de partijen bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden door Tiehuis Zakelijk Advies verstrekt aan de volgende derde partijen:

 • Uw persoonsgegevens verstrekken we aan de financieringsinstelling of andere uitvoerder van het financiële product:
  – Om u een persoonlijk aanbod te kunnen doen of
  – Deze instanties in staat te stellen een oordeel te vormen over de financieringsaanvraag of
  – Om met u persoonlijk in gesprek te komen.

Indien persoonsgegevens in dit kader worden gedeeld met derden verwijzen wij u naar hun privacy beleid.

 • Ook verstrekken wij uw persoonsgegevens aan elke financiële dienstverlener welke Tiehuis Zakelijk Advies op uw verzoek en met uw toestemming inschakelt.
  Evenals de:

      • Accountant
      • Belastingdienst

De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats: in behandeling nemen en succesvol afronden van kredietaanvragen en andere financiële vraagstukken. De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacyverklaring.

Tiehuis Zakelijk Advies verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Dit is alleen anders wanneer:  U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of Tiehuis Zakelijk Advies wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Tiehuis Zakelijk Advies verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese unie. 

Rechten

Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Tiehuis Zakelijk Advies zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Tiehuis Zakelijk Advies.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Tiehuis Zakelijk Advies vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

– Uw toestemming;
– Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en);
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
– Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Tiehuis Zakelijk Advies en  soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Tiehuis Zakelijk Advies de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”.

U kunt dit recht inroepen in vier situaties:
– In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
– Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
– Indien Tiehuis Zakelijk Advies de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak;
– In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Tiehuis Zakelijk Advies verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Minderjarigen

Tiehuis Zakelijk Advies verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tiehuis Zakelijk Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Partijen die Tiehuis Zakelijk Advies inschakelt maken mogelijk wel gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Het belang van deze partijen in het gebruik van deze technieken is gelegen in digitaal aanvragen van financieringsoplossingen voor klanten van Tiehuis Zakelijk Advies. De geautomatiseerde besluitvorming maakt – in de kern – gebruik van de volgende onderliggende logica: Digitaal aangeleverde financiële gegevens van klanten.

Bewaartermijn

Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bewaartermijnen. Als het bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door Tiehuis Zakelijk advies digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt vernietigd.  Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen, vastgelegd in onder andere:

 • Burgerlijke Wetboek.
 • Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting.
 • Wet op de omzetbelasting.
 • Wet Rijksbelastingen.
 • Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting.
 • Uitvoeringswet AVG.

De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden rekening met wettelijke verplichtingen. We hanteren  een maximale bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Derhalve nemen wij passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende zijn beschermd of u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactgegevens.

Datalekken

Tiehuis Zakelijk Advies pakt meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en Tiehuis Zakelijk Advies te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, binnen 72 uur na constatering gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de persoon(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Versie: mei 2020