Algemeen

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90013328

Artikel 1 Definities

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Tiehuis Zakelijk Advies: de besloten vennootschap Tiehuis Zakelijk Advies B.V., gevestigd te (7534 LM) te Enschede aan de Argusvlinder 4;
   2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tiehuis Zakelijk Advies een overeenkomst sluit;
   3. Partij(en): Tiehuis Zakelijk Advies en/of Opdrachtgever;
   4. Overeenkomst: de tussen Tiehuis Zakelijk Advies en Opdrachtgever te sluiten, c.q. gesloten Overeenkomst(en) van opdracht;

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Tiehuis Zakelijk Advies en op iedere Overeenkomst met Tiehuis Zakelijk Advies.
  2. Door Opdrachtgever of derden gehanteerde algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing op Overeenkomsten.
  3. Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mocht(en) worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

 

Artikel 3 Offertes

  1. Ieder aanbod van Tiehuis Zakelijk Advies is vrijblijvend.
  2. Als een aanbod geen termijn voor aanvaarding bevat, vervalt het aanbod binnen 14 dagen.
  3. Een (samengesteld) aanbod van of namens Tiehuis Zakelijk Advies dient in haar geheel te worden aanvaard. Een gedeeltelijke aanvaarding of afwijzing van een (samengesteld) aanbod en/of prijsopgave leidt tot verval van het gehele aanbod en/of prijsopgave.
  4. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van alle door haar aan Tiehuis Zakelijk Advies verstrekte informatie. Voor zover het aanbod van en/of de Overeenkomst met Tiehuis Zakelijk Advies is gebaseerd op informatie die is verstrekt door Opdrachtgever die niet volledig en/of juist is, is Tiehuis Zakelijk Advies gerechtigd om alle werkzaamheden en kosten die zij voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht en waarmee in het Aanbod en/of de Overeenkomst geen rekening is gehouden door Tiehuis

Zakelijk Advies – bovenop de aangeboden/overeengekomen prijs – in rekening te brengen bij Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden.

 

 

Artikel 4 (Uitvoering van) de Overeenkomst

  1. Het bestaan van een Overeenkomst, alsmede iedere afwijking van- en aanvulling op die Overeenkomst, kan jegens Opdrachtgever alleen worden bewezen door een door Opdrachtgever ondertekend contract of door een expliciete schriftelijke bevestiging afkomstig van Opdrachtgever nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
  2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door Tiehuis Zakelijk Advies op ieder moment worden opgezegd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Tiehuis Zakelijk Advies een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Tiehuis Zakelijk Advies derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tiehuis Zakelijk Advies dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Een termijn van minder dan 14 dagen wordt in geen geval als redelijk beschouwd.
  4. Indien Tiehuis Zakelijk Advies gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Tiehuis Zakelijk Advies ter beschikking heeft gesteld.
  5. Tiehuis Zakelijk Advies bepaalt wie binnen haar organisatie met de uitvoering van een opdracht wordt/worden belast, in voorkomend geval met inschakeling van derden, waaronder hulppersonen en is daartoe gerechtigd.
  6. Voor zover de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een financier door Tiehuis Zakelijk Advies omvat, is het Opdrachtgever niet toegestaan om de door Tiehuis Zakelijk Advies benaderde potentiële financiers zelf te (laten) benaderen.
  7. Ingeval van overtreding van het onder artikel 4.6. bepaalde verbod door Opdrachtgever is de in de Overeenkomst opgenomen prijs met inbegrip van enige succesfee(s) – als ware voldaan aan de voor de verschuldigdheid van die succesfee(s) overeengekomen voorwaarden) – zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteit direct en volledig opeisbaar door Tiehuis Zakelijk Advies.
  8. Indien Tiehuis Zakelijk Advies met Opdrachtgever een (al dan niet vaste) prijs overeenkomt, dan is Tiehuis Zakelijk Advies niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen (CAO-wijzigingen inbegrepen), transport et cetera of op

andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

 

Artikel 5 Prijzen en betaling

  1. Alle door Tiehuis Zakelijk Advies opgegeven tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
  2. Tiehuis Zakelijk Advies is gerechtigd voorafgaand aan het uitvoeren van de Overeenkomst een voorschot in rekening te brengen voor de redelijk te verwachten kosten.
  3. Opdrachtgever dient facturen op de tussen partijen overeengekomen wijze te betalen, binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum op de door Tiehuis Zakelijk Advies aangewezen bankrekening. Als Opdrachtgever niet binnen deze termijn de factuur voldoet, is hij in verzuim en heeft Tiehuis Zakelijk Advies het recht om vanaf de vervaldatum de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen tot de datum van volledige betaling, zonder dat hiervoor een nadere sommatie of ingebrekestelling nodig is. Dit laat de overige rechten van de Tiehuis Zakelijk Advies onverlet.
  4. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever ook gehouden tot vergoeding aan Tiehuis Zakelijk Advies van alle door Tiehuis Zakelijk Advies gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 1.000,-.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of crediteurenakkoord van Opdrachtgever of in geval van een besluit of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Tiehuis Zakelijk Advies op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar en heeft Tiehuis Zakelijk Advies het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder schadeplichtig te worden/zijn jegens Opdrachtgever, waarbij Tiehuis Zakelijk Advies daarnaast gerechtigd is om het totaal van de bedragen dat Opdrachtgever nog aan Tiehuis Zakelijk Advies had moeten betalen indien er geen ontbinding zou hebben plaatsgevonden als schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever, onverminderd het recht van Tiehuis Zakelijk Advies op het vorderen van andere schade, kosten en rente.
  6. Opdrachtgever komt nimmer een beroep toe op verrekening en/of opschorting en/of matiging ten aanzien van enige op hem/haar rustende (betalings)verplichting, hoe genaamd en uit welke hoofde dan ook.

 

 

Artikel 6 Ontbinding van de Overeenkomst en Overmacht

  1. In geval van overmacht is Tiehuis Zakelijk Advies te harer keuze gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, of te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding. Een en ander onverminderd alle overige rechten van Tiehuis Zakelijk Advies.
  1. Als overmacht opleverende zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, molest, pandemieën, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen, files, stroomstoringen, storingen in internet, telefonie of andere communicatiemiddelen of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; zoals waterschade, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan arbeidskrachten, natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij Tiehuis Zakelijk Advies, haar toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

 

Artikel 7 Beperking van aansprakelijkheid

  1. Indien Tiehuis Zakelijk Advies uit welke hoofde dan ook aansprakelijk mocht zijn voortvloeiende uit of verband houdende met Overeenkomsten, dan is de aansprakelijkheid van Tiehuis Zakelijk Advies uitgesloten en beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Ook als Opdrachtgever Tiehuis Zakelijk Advies aansprakelijk stelt of houdt op andere rechtsgronden dan de Overeenkomst (bijvoorbeeld onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking) dan moet Opdrachtgever de uitsluitingen en beperkingen in dit artikel 7 tegen zich laten gelden.
  2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf door Tiehuis Zakelijk Advies afgegeven begroting of advies, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  3. Tiehuis Zakelijk Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tiehuis Zakelijk Advies is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. Indien Tiehuis Zakelijk Advies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tiehuis Zakelijk Advies beperkt tot maximaal de factuurwaarde, exclusief btw, van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. De aansprakelijkheid van Tiehuis Zakelijk Advies is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de daadwerkelijke uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Als er geen uitkering is of als de uitkering lager is dan de schade, gelden de bepalingen van dit artikel 7 onverminderd.
  6. Tiehuis Zakelijk Advies is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan schade die in een direct oorzakelijk én voorzienbaar verband staan tot de omstandigheden die tot aansprakelijkheid leiden. Daarenboven wordt onder directe schade uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de

gebrekkige prestatie van Tiehuis Zakelijk Advies aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Tiehuis Zakelijk Advies toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  1. Tiehuis Zakelijk Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  2. Tiehuis Zakelijk Advies zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Tiehuis Zakelijk Advies is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  3. Tiehuis Zakelijk Advies is bovendien niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
  4. Opdrachtgever kan geen beroep doen op een gebrek in de prestatie van Tiehuis Zakelijk Advies, indien hij niet binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk bij Tiehuis Zakelijk Advies heeft geklaagd. Alle vorderingsrechten wegens van de Opdrachtgever jegens Tiehuis Zakelijk Advies die verband houden met de Overeenkomst vervallen in ieder geval na verloop van één (1) jaar na het moment waarop opdrachtgever daarmee bekend werd of kon zijn.
  5. Opdrachtgever vrijwaart Tiehuis Zakelijk Advies voor aansprakelijkheid jegens derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 8 Persoonsgegevens, intellectuele eigendom en geheimhouding

  1. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst kan het noodzakelijk zijn dat Tiehuis Zakelijk Advies persoonsgegevens verwerkt. Tiehuis Zakelijk Advies verwerkt persoonsgegevens alleen voor specifieke, legitieme en rechtmatige doeleinden en alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
  2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door Tiehuis Zakelijk Advies. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nemen van over passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Tiehuis Zakelijk Advies.
  3. Tiehuis Zakelijk Advies behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op alle door Tiehuis Zakelijk Advies aan Opdrachtgever verstrekte of de door Tiehuis Zakelijk Advies in het kader van de Overeenkomst gebruikte bescheiden, waaronder alle gegevens, materialen, ontwerpen, afbeeldingen, modellen, of anderszins beschermde werken, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Er is

uitdrukkelijk geen sprake van de situatie dat Tiehuis Zakelijk Advies naar het ontwerp, onder leiding of in dienst van Opdrachtgever een werk tot stand breng.

  1. Alle door Tiehuis Zakelijk Advies aan Opdrachtgever verstrekte bescheiden zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen door Opdrachtgever niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiehuis Zakelijk Advies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden anders voortvloeit.
  2. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die hen uit hoofde van de Overeenkomst bekend is geworden, tenzij zij op grond van de wet of op grond van de Overeenkomst verplicht zijn de informatie aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. Tiehuis Zakelijk Advies is bovendien gerechtigd om alle door haar van Opdrachtgever ontvangen informatie, bescheiden en andere gegevens te verstrekken aan derden voor zover zij dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.
  3. De geheimhoudingsplicht van artikel 8.5 geldt niet voor:
   1. de informatie die algemeen bekend is;
   2. de informatie die openbaar toegankelijk, vrijelijk op te vragen of zonder beperkingen te verkrijgen is;
   3. de informatie waarvan de partij die de informatie geheim moet houden kan aantonen dat deze reeds in haar bezit is/was op het moment van de hiervoor bedoelde verstrekking;
   4. de informatie waarvan Tiehuis Zakelijk Advies het verstrekken aan derden noodzakelijk acht voor de goede uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Tiehuis Zakelijk Advies voor aanspraken van derden verband houdende met- of voortvloeiend uit het verstrekken van Persoonsgegevens en andere informatie en bescheiden die Tiehuis Zakelijk Advies van Opdrachtgever heeft ontvangen en aan derden heeft verstrekt in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst.

 

 

Artikel 9 Recht en forumkeuze

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tiehuis Zakelijk Advies partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  2. Alle geschillen tussen Tiehuis Zakelijk Advies en Opdrachtgever zullen exclusief, dat wil zeggen met uitsluiting van andere bevoegde rechterlijke instanties en arbitrage, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel (Nederland), tenzij op basis van een dwingendrechtelijke bepaling een rechter in een andere plaats bevoegd is.
  1. Indien Tiehuis Zakelijk Advies in enig geschil in het gelijk wordt gesteld, is Opdrachtgever gehouden Tiehuis Zakelijk Advies alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, met inbegrip van de kosten van juridische bijstand, ook voor zover het kosten betreft, die niet door de rechter mochten worden toegewezen.